Address 31 Sycamore Rd., Oxford OX2 9EJ, UK

Tel +44 7846 303 530

Mail info@jyceducation.co.uk

น้องบีเอ็ม (อุดรธานี, ประเทศไทย)
หลักสูตร ฟาวเดชั่น สาขาสถาปัตยกรรม
โรงเรียนอีเอฟ เอดูเคชั่น Oxford
“Oxford เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และผู้คนใจดี”